Urban Artifact Patch

Urban Artifact Patch

Regular price $2.00
  • Size: 3.5" x 2"
  • Black & White.
  • 75% Embroidery. 
  • Imprint: White Twill Backing, Non-metallic thread.
  • Iron On Heat Seal Backing.